Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography
Page 40 Page 41 Page 42

A fresco depicting the scene of the baptism of Mieszko, by Matthias Rauchmüller of Wien (in Silesia known as Maciej Rauchmiller z Wiednia), 1677 – 1679,  The Silesian Piasts Mausoleum in Legnica at the St. John the Baptist Church in Legnica, Diocese of Legnica, Archdiocese of Wroclaw. Malowidło naścienne obrazujące scenę chrztu Mieszka, wykonane przez Macieja Rauchmillera z Wiednia w latach 1677 – 1679. Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela, Diecezja Legnicka, Archidiecezja Wrocławska.  Fine Art Photography by Zbigniew Halat
A fresco depicting the scene of the baptism of Mieszko, by Matthias Rauchmüller of Wien (in Silesia known as Maciej Rauchmiller z Wiednia), 1677 – 1679,  The Silesian Piasts Mausoleum in Legnica at the St. John the Baptist Church in Legnica, Diocese of Legnica, Archdiocese of Wroclaw. Malowidło naścienne obrazujące scenę chrztu Mieszka, wykonane przez Macieja Rauchmillera z Wiednia w latach 1677 – 1679. Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela, Diecezja Legnicka, Archidiecezja Wrocławska.
COECUS ERAS. COECI REX, MIECESLAE, POLONI VISUM ANIMA RECIPIS. SARMATA, REX OCULIS
YOU WERE BLIND. FOR THE BLIND POLISH KING MIECZYSLAW, VISION OF LIFE YOU HAVE RECEIVED.  SARMATA, KING OF THE EYES.
 
Monumenta Poloniae historica: Pomniki dziejowe Polski by August Bielowski, Lwów, 1864 Kronika Galla Anonima Gallus Anonymous (XII c.) POLISH CHRONICLE
Monumenta Poloniae historica: Pomniki dziejowe Polski by August Bielowski, Lwów, 18644. O ślepocie Mieszka, syna księcia Siemomysła.
Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy. Gdy zaś dobiegała siódma rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę; a tylko wśród biesiady skrycie z głębi duszy wzdychał nad ślepotą chłopca, nie tracąc z pamięci [swej] boleści i wstydu. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Lecz ojciec nikomu z donoszących mu o tym nie uwierzył, aż matka, powstawszy od biesiady, poszła do chłopca i położyła kres niepewności ojca, pokazując wszystkim biesiadnikom patrzącego już chłopca. Wtedy na koniec radość stała się powszechna i pełna, gdy chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział, i w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd - przepowiadali - ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił mu [wzroku] duchowego, aby przez poznanie rzeczy widzialnych doszedł do uznania niewidzialnych i by przez znajomość rzeczy [stworzonych] sięgnął wzrokiem do wszechmocy ich stwórcy. Lecz czemuż koło wyprzedza wóz? Siemomysł tedy w podeszłym wieku rozstał się ze światem. 

5. Jak Mieszko pojął za żonę Dąbrówkę.
Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki Kościoła.

4. About the blindness of Mieszko, son of duke Siemomysł
So this Siemomysł begot a great and famous Mieszko, who was the first to carry this name, and who was blind for seven years after birth. So when the seventh anniversary of his birth came, his father, having called according to custom a meeting of the comites and his other dukes, gave a lavish and joyous feast; and during the repast, he sighed secretly in his heart of hearts over the boy's blindness, not forgetting his pain and shame. And when others enjoyed themselves and clapped their hands according to custom, the joy reached the zenith at the news that the blind boy had regained his vision. But his father did not believe anybody who informed him about it, until the boy's mother, having stood up from the feast, went to the boy and put an end to his father's uncertainty, showing to all revelers that the boy's sight was restored. Then at last the joy became widespread and complete, when the boy recognized those he had never seen before, and in this way the shame of his blindness was changed into unimaginable joy. Thereupon Duke Siemomysł diligently questioned the older and wiser of those present if the boy's blindness and restoration of eyesight did not constitute some miraculous sign. So they explained that the blindness meant that Poland before had acted as if blind but from now on-they prophesied it-was to be enlightened by Mieszko and elevated above neighboring nations. And indeed that was the case, although at that time it could have been understood differently. Indeed Poland had been blind before, knowing neither the reverence of true God, nor any principles of faith, but through the miraculously enlightened Mieszko, it also became enlightened, because when he accepted the faith, the Polish nation was saved from death in paganism. For in a proper order Almighty God first restored to Mieszko his bodily eyesight, and then provided him with spiritual eyesight, so that through the knowledge of visible things he came to know the invisible ones and so that through the knowledge of the things created he could grasp with his eyesight the omnipotence of their creator. But why does a wheel run ahead of the wagon? So in advanced age, Siemomysł departed from this world.

5. How Mieszko took Dąbrówka for his wife
Having assumed power in the dukedomMieszko began to give proof of his mental and physical powers and more and more frequently to assail neighboring peoples. However, up to that time he was so immersed in the errors of paganism that according to his custom he enjoyed seven wives. At last, he sought in marriage one very good Christian woman from Bohemia, by the name of Dąbrówka. But she refused to marry him unless he abandoned that wicked custom and promised to become a Christian. So when he agreed to abandon that pagan custom and to receive the sacraments of Christian faith, that lady came to Poland with a big retinue of secular and ecclesiastical dignitaries but she did not share the nuptial bed with him until slowly and diligently, getting acquainted with the Christian custom and church laws, he renounced the errors of paganism and turned to the bosom of the church-mother.

Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20. The  pagan polygamy ended with the Baptism of Poland AD 966. According to the POLISH CHRONICLE by Gallus Anonymous (12th century), the Duke of Poland Mieszko who 'enjoyed seven wives' gave up polygamy and  got baptised  because his fiancée, the Czech princess Doubravka Přemyslovna demanded so. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20. The  pagan polygamy ended with the Baptism of Poland AD 966. According to the POLISH CHRONICLE by Gallus Anonymous (12th century), the Duke of Poland Mieszko who 'enjoyed seven wives' gave up polygamy and  got baptised  because his fiancée, the Czech princess Doubravka Přemyslovna demanded so.

xxx
Page 41,  Go to Page  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, V 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Europe, Poland, Silesia, Wroclaw, Zbigniew Halat Photography Europa, Polska, Śląsk, Wrocław, Fotografia Zbigniewa Hałata